ข้อตกลงและเงื่อนไข

(A)    ความหมายที่ใช้ในการให้บริการนี้

       1.     "ฮับ(Hub)"   หมายความว่า   ชื่อที่ใช้ในการให้บริการนี้ภายใต้การบริหารจัดการในนามบริษัทซีเอชคอร์ปอเรทจำกัดจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยสำนักงานตั้งอยู่เลขที่1/110 ถนนวัชรพลแขวงท่าเเร้งเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร10220

       2.     “ฮับ(Hub)”   หมายความว่า   โปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและเพื่อใช้ส่งคำขอเรียกใช้บริการโดยผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดในการขอใช้บริการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะเวลาจำกัดซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าใช้งานข้อมูลแอปพลิเคชันฮับผ่านทางโปรแกรมแอปสโตว์(App Store) และกลูเกิ้ลเพลย์(Google Play)  และเข้าใช้งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแท็บเล็ตมือถือหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานได้ในทำนองเดียวกันโดยอุปกรณ์ใช้งานมีการรองรับระบบใช้งานของโปรแกรมเช่นระบบไอโอเอส(iOS) , ระบบแอนด์ดรอย์(Android) เป็นต้น       

      3.“เว็บไซต์ฮับ” หมายความว่า   ตำแหน่งหรือที่อยู่ของผู้ให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการจัดแสดงรายละเอียดของผู้ให้บริการเพื่ออธิบายรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการให้บริการโดยสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเข้าใช้งานบริการต่างๆได้ที่ https://www.hubexpress.co

 

      4.     "การให้บริการ"   หมายความว่า   การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการโดยมีคำขอเรียกใช้บริการในแอปพลิเคชันฮับรวมตลอดถึงการให้บริการโดยคนขับรถขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่อยู่ระหว่างการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยคิดอัตราการให้บริการเป็น1 ครั้งต่อ1 การให้บริการต่อ1 ผู้ใช้บริการซึ่งต่อไปในอีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่า“ผู้ให้บริการ"

       5.     "ผู้ขับ"   หมายความว่า   คนขับรถจักรยานยนต์หรือผู้ให้บริการประเภทอื่นซึ่งแต่ละประเภทได้เข้าร่วมขับรถเพื่อรับงานรับส่งสินค้าหรือสิ่งของจากผู้ใช้บริการโดยคิดอัตราการเข้าร่วมบริการเป็น1 ครั้งต่อ1 การให้บริการต่อ1 ผู้ใช้บริการซึ่งได้ตกลงรับงานขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่นฮับ 

       6.     “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า  ผู้ใช้บริการคือผู้ที่ประสงค์การบริการส่งสินค้าหรือซื้อสินค้าในเวลาที่เร่งด่วนผ่านระบบแอพพลิเคชันฮับโดยมีผู้ให้บริการคอยกับกับดูเเละอยู่ภายใต้ข้อตกลงเเละเงื่อนไขการให้บริการ

       7.     “ขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ” หมายความว่า   ข้อตกลงเเละเงื่อนไขการใช้บริการในการให้บริการขนส่งสินค้าขนส่งอาหารจัดซื้อสินค้าหรือบริการตามคำขอเรียกใช้บริกาผ่านเเอพพลิเค

       8.    "ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ"   หมายความว่า  สิ่งที่เป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งในการระบุถึงข้อตกลงและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์สำหรับผู้ใช้บริการในการใช้บริการและการให้บริการนี้โดยระบุถึงรับส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการหน้าที่ผู้ใช้บริการความรับผิดข้อยกเว้นความรับผิดและอื่นๆที่กำหนดหรือระบุไว้ในเว็บไซต์ลาลามูฟหรือแอปพลิเคชันฮับซึ่งทั้งหมดอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะตามความเหมาะสมผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันลาลามูฟหรือเว็บไซต์ลาลามูฟ

     9.    “กลุ่มผู้ใช้บริการประเภททั่วไป” หมายความว่า   ผู้ใช้บริการที่ใช้บริการทั้งหมดผ่านช่องทางแอพพลิเคชันหรือช่องทางCall Center ส่งสินค้าอาหารหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยจำนวนการใช้บริการ1ครั้งต่อ1การให้บริการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลคณะบุคคลหรื่ออื่นๆ
       10.    “กลุ่มผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ” หมายความว่า    ผู้ใช้บริการที่จดทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจไว้กับผู้ให้บริการโดยส่วนใหญ่จะมีอัตราการชำระเงินมากกว่ากลุ่มผู้ใช้บริการทั่วไปโดยผู้ใช้บริการที่ใช้บริการทั้งหมดผ่านช่องทางแอพพลิเคชันหรือช่องทางCall Center ส่งสินค้าอาหารหรือสิ่งของตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยจำนวนการใช้บริการ1ครั้งต่อ1การให้บริการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลคณะบุคคลหรื่ออื่นๆ

       11.    “คำขอเรียกใช้บริการ” หมายความว่า   ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้งานฮับผ่านช่องทางแอพพลิเคชันหรือช่องทางCall Center ตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไปโดยจะมีผู้ให้บริการดูเเลให้เป้นไปตามวัตถุประสงค์เเละข้อบังคับ

       12.    “การเติมเงิน” หมายความว่า   การเเลกเปลี่ยนเเต้มเพื่อนำมาใช้งานในเเต่ละครั้งที่ผู้ใช้บริการ/ผู้ขับมีความประสงค์จะต้องการจะใช้บริการโดยจะหักเเต้มตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ/ผู้ขับผู้ใช้บริการ/ผู้ขับสามารถ 

เติมเเละถอนได้ตามนโยบายบริษัท
       13.    “การประกันภัย” หมายความว่า   บริษัทตกลงรับผิดชอบสินค้าหรือสิ่งของในวงเงินเอาประกันภัยเพื่อความคุ้มครองให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่กำหนดในกรณีเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ  โดยลูกค้าจะได้รับประกันภัยความคุ้มครองทุกครั้งที่มีการใช้บริการในวงเงินเอาประกันภัยไม่เกิน3,000 บาทในทุกกรณี

 

(B)   หน้าที่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

       1.     ผู้ใช้บริการยินดีจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของสินค้าหรือมีผู้รับมอบอำนาจหรือมีตัวแทนของผู้ใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายและตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทุกประการหากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ผู้ใช้บริการสามารถงดใช้บริการและออกจากระบบการให้บริการหรือยกเลิกการลงทะเบียนข้อมูลในแอปพลิเคชันฮับหรือเว็บไซต์ได้ทันที

       2     ผู้ใช้บริการยินดีจะขนส่งสินค้าหรือสิ่งของโดยมีการบรรจุสินค้ามิดชิดปลอดภัยป้องกันการกระเเทกรั่วหรือเสียประเภทอื่นตามมาตฐานการส่งสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรักษาผลประโยชน์เเก่ผู้ใช้บริการโดยมีรายละเอียดดั่งต่อไปนี้

                 2.1     สินค้าหรือสิ่งของที่เปราะบางสุ่มเสี่ยงต่อการเสียหายผู้ใช้บริการยินดีที่จะบรรจุหรือหีบห่อป้องกันด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันหรือดูดซับเเรงกระเเทกได้เพื่อป้องกันการเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของผู้ใช้บริการเเละทำเครื่องหมายเขียนหรือพิมเป็นลายลักษณ์อักษรในตำเเหน่งที่มองเห็นได้ไงให้ผู้ขับได้ทราบถึงข้อควรระวังเเละมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

                           2.1.1     แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงขัอควรระวังระหว่างจัดส่งสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มการป้องกันสินค้าเเละสิ่งของของผู้ใช้บริการจะได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง

                           2.1.2     ผู้ใช้บริการควรระบุข้อควรระวังที่จะทำให้ระหว่างการขนส่งสินค้าเกิดความเสียหายได้ให้ผู้ขับเห็นได้ชัดในตำเเหน่งที่มองเห็นได้ไงยกตัวอย่างเช่น

“ห้ามกระแทก” “ห้ามคว่ำหน้า” “ห้ามโยน”หรือ“ห้ามเอียง”  เป็นต้น

                 3.    สินค้าหรือสิ่งของที่เป็นของสดอาหารหรืออาหารสำเร็จรูปผู้ใช้บริการยินดีที่จะบรรจุหรือหีบห่อป้องกันด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันหรือดูดซับเเรงกระเเทกได้เพื่อป้องกันการเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของผู้ใช้บริการเเละทำเครื่องหมายเขียนหรือพิมเป็นลายลักษณ์อักษรในตำเเหน่งที่มองเห็นได้ไงให้ผู้ขับได้ทราบถึงข้อควรระวังเเละมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

                           3.1.1     แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงขัอควรระวังระหว่างจัดส่งสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มการป้องกันสินค้าเเละสิ่งของของผู้ใช้บริการจะได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง

                           3.1.2     ผู้ใช้บริการควรระบุข้อควรระวังที่จะทำให้ระหว่างการขนส่งสินค้าเกิดความเสียหายได้ให้ผู้ขับเห็นได้ชัดในตำเเหน่งที่มองเห็นได้ไงยกตัวอย่างเช่น

“ห้ามกระแทก” “ห้ามคว่ำหน้า” “ห้ามโยน”หรือ“ห้ามเอียง”  เป็นต้น

       4.     ผู้ใช้บริการยินดีที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเพื่อการใช้การบริการส่งผ่านแอพพลิเคชันฮับและเว็บไซตฮับดังต่อไปนี้

                 4.1     โปรดระบุชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ใช้บริการ

                 4.2     โปรดระบุชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับสินค้าหรือสิ่งของ

                 4.3     ระบุข้อความข้อควรระวัง(ถ้ามี)ให้ชัดเจนในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของในช่องหมายเหตุทุกครั้งตามรายละเอียด(ข) ข้อ3 เช่น“ระวังแตกหัก” “ของสด” “อย่าตะแคง” “ระวังหักงอ” เป็นต้น
                 4.4   ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ให้มีการเก็บเงินค่าบริการปลายทางโปรดระบุเพื่อความชัดเจนเเละรวดเร็วในการดำเนินการ

       5.     ผู้ใช้บริการขอรับรองและยอมรับว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ขนส่งหรือใช้บริการเป็นสินค้าหรือสิ่งของที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเท่านั้นหากตรวจพบขณะขนส่งหรือปรากฏในภายหลังว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ผู้ใช้บริการขนส่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือซึ่งมิชอบด้วยกฎหมายผู้ให้บริการย่อมมิอาจล่วงรู้ถึงความผิดต่อกฎหมายนั้นด้วยและมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดอย่างใดๆร่วมกับผู้ใช้บริการผู้ให้บริการจึงไม่มีความผิดหรือต้องร่วมรับผิดชอบทุกกรณีไม่ว่าความรับผิดในทางกฎหมายหรือความรับผิดชอบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลหลายคนหรือต่อความเสียหายทั้งหมดทั้งปวงร่วมกับผู้ใช้บริการแต่ประการใด

       6.     ผู้ใช้บริการขอรับรองและยอมรับว่าสินค้าหรือสิ่งของที่ได้ขนส่งจะมีราคาไม่เกินอัตราการที่ผู้ให้บริการได้รับประกันภัยความเสียหายของสินค้าหรือสิ่งของไว้ตามประเภทที่ระบุไว้ในหมวด(D) ข้อ1 หากกรณีเกิดความเสียหายขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือกรณีอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในระหว่างการให้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบก่อนการใช้บริการแล้วและยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลว่าจะยอมรับค่าประกันความเสียหายเพียงเท่าจำนวนเงินเอาประกันดังที่กำหนดไว้นั้นและในกรณีสินค้าหรือสิ่งของมีราคาหรือมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินค่าประกันความเสียหายซึ่งผู้ใช้บริการยังมีความประสงค์จะใช้บริการในการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของเหล่านั้นต่อไป
                 6.1     ผู้ใช้บริการยินดียอมรับความเสี่ยงจากกรณีการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของราคาเกินวงเงินประกันผู้ใช้บริการยินดีจะบรรจุหรือหีบห่อตามมาตฐานเพื่อป้องกันความเสียหายอาจเกิดจากการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของหากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆผู้ใช้บริการยินดียอมรับความเสียหายนั้นเเละไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายส่วนการจากวงเงินประกัน

       7.     ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าจะจัดส่งเพื่อการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของที่มีขนาดและน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหมวด(E)

      

(C)   สินค้าหรือสิ่งของที่ต้องห้ามขนส่งในการใช้บริการ

       1.     สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 

       3.     บรรดาชิ้นส่วนมนุษย์หรืออวัยวะใดๆทั้งสิ้น

       2.     กลุ่มสัตว์ที่ถูกล่าทุกชนิดหรือชิ้นส่วนสัตว์ต่างๆเช่นงาช้างหูฉลามหรือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือสินค้าที่ทำขึ้นหรือแปรรูปจากชิ้นส่วนของสัตว์และสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ต้องห้ามตามสนธิสัญญาและ/หรือตามกฎหมายทุกฉบับและ/หรือตามจารีตประเพณีจากทั่วโลก
       4.     อาวุธปืนอาวุธยุทธภัณฑ์ระเบิดหรืออุปกรณ์จุดระเบิดทุกประเภทเช่นดินระเบิดเป็นต้น
       5.     สิ่งที่ผิดกฎหมายเช่นสินค้าปลอมแปลงสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สารเสพติดหรือยาเสพติดทรัพย์สินต่างๆที่ผิดกฎหมายและสิ่งอื่นใดที่ผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบหรือผิดต่อบทบัญญัติใดๆของสหพันธรัฐมลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงอาจมีไว้ในโดยครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีข้อห้ามเคลื่อนย้ายหรือขนส่งโดยผิดกฎหมายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
       8.     วัตถุไวไฟทุกชนิดเช่นก๊าซแอลพีจี  ก๊าซเอ็นจีวี  เป็นต้น      

       3.     บรรดาชิ้นส่วนมนุษย์หรืออวัยวะใดๆทั้งสิ้น                        

 

(E)    ขนาดและน้ำหนักในการให้บริการ

       เพื่อความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกท่านตกลงยอมรับจจัดส่งหรือขนส่งสินค้าหรือสิ่งของตามขนาดและน้ำหนักในอัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้

       ก.     จักรยานยนต์ 

                 -     ขนส่งโดยน้ำหนักไม่เกิน 20  กิโลกรัม
                 -     ขนาดไม่เกิน(กว้าง× ยาว× สูง) 50 × 50 × 50 เซนติเมตร

 

 

  คำรับรองสัญญายินดีจะปฏิบัติ(ผู้ขับ)

 1. คำรับรองและคำรับประกัน

ในการใช้บริการท่านได้รับรองและรับประกันโดยชัดแจ้งว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการและท่านมีอายุอย่างน้อย20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์หรือสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฎหมายบริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าทำสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์หรือเว้นแต่กรณีที่บุคคลนั้นสามารถเข้าทำสัญญาได้ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับนั้นจะอนุญาตทั้งนี้ในการใช้บริการท่านยังรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิอำนาจและความสามารถในการใช้บริการและตกลงผูกพันปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนอกจากนี้ท่านยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้จัดเตรียมให้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงการใช้บริการของท่านนั้นเพื่อการใช้ส่วนตัวสำหรับท่านแต่เพียงผู้เดียวท่านตกลงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของท่านหรือสถานะผู้ใช้ของท่านและท่านจะไม่โอนหรือดำเนินการใดๆเพื่อโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นทุกครั้งที่ใช้บริการท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่านหรือในประเทศรัฐและเมืองอื่นๆซึ่งท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการ(“ประเทศอื่น”)

ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการของบริษัทได้ต่อเมื่อท่านใช้วิธีที่บริษัทกำหนดไว้และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบและทำให้มั่นใจว่าท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ของท่านบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้บริการหรือหากท่านได้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผิดเวอร์ชั่นเพื่อใช้ในอุปกรณ์ของท่านบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการหากท่านใช้แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟท์แวร์ในอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากที่แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟท์แวร์กำหนดไว้ให้ใช้

ในการใช้บริการท่านรับรองรับประกันสัญญาและตกลงว่า

 • ท่านมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับอนุญาตให้ควบคุมรถยนต์และมีใบอนุญาตได้รับอนุมัติและมีอำนาจในการให้บริการขนส่งแก่บุคคลภายนอกตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของท่าน
 • ท่านมีใบอนุญาตได้รับอนุมัติและมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับและในการเป็นเจ้าของยานพาหนะรถยนต์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่(รวมเรียก“ยานพาหนะ”) ซึ่งท่านประสงค์จะใช้ในการให้บริการขนส่งและยานพาหนะนั้นอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสำหรับยานพาหนะประเภทนั้น
 • ท่านไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม
 • ท่านไม่ได้อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษรอลงอาญาหรือถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
 • ท่านไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์เพศและ/หรือชีวิตและร่างกาย(เช่นยักยอกทรัพย์ฆ่าคนข่มขืน)
 • ท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายใดๆไม่มีโรคประจำตัวและ/หรือความเจ็บป่วยใดๆไม่ว่าทางจิตใจหรือสภาพร่างกาย(เช่นโรคลมชัก) ซึ่งอาจกระทบต่อสมรรถภาพในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย
 • ท่านตกลงและยอมรับว่าหากท่านมีอายุตั้งแต่65 ปีบริบูรณ์ท่านต้องไปตรวจสุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเองและนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย(เช่นมีผลตรวจตาว่าตาไม่บอดสี) มามอบให้กับบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาการรับสมัครท่าน
 • ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ท่านเป็นผู้เอาประกันในกรมธรรม์ประกันความรับผิดที่ยังมีผล(ตามที่กฎหมายกำหนด) สำหรับการประกอบการยานพาหนะและ/หรือประกันภัยทางธุรกิจที่ครอบคลุมความเสียหายอันพึงคาดหมายได้ในการประกอบการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ/ขนส่งผู้โดยสารของท่าน
 • เมื่อท่านคลิกยืนยันการรับลูกค้าท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องคำพิพากษาและความรับผิดใดทั้งหมดจากอุบัติเหตุความสูญหายหรือความเสียหายรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการบาดเจ็บของบุคคลการเสียชีวิตความเสียหายโดยสิ้นเชิงและความเสียหายในทรัพย์สินซึ่งเกิดจากหรือถูกกล่าวโทษว่าเกิดจากยานพาหนะและ/หรือบริการรถรับจ้างสาธารณะ/ขนส่งผู้โดยสารไม่ว่าจะได้ประกอบการอย่างไร
 • ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ/ขนส่งผู้โดยสารและถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการละเมิดกฎหมายดังกล่าว
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลใดที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 • ท่านจะไม่ใช้แอปพลิเคชันและ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อก่อให้เกิดการรบกวนความรำคาญความไม่สะดวกหรือไม่ได้ทำการจองจริง
 • ท่านจะไม่ใช้บริการแอปพลิเคชันและ/หรือซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการได้รับบริการ
 • ท่านต้องไม่ติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากบริการ
 • ท่านจะไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายแย่ลง
 • ท่านจะไม่พยายามที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการแอปพลิเคชันและ/หรือซอฟท์แวร์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 • ท่านจะไม่คัดลอกหรือจำหน่ายจ่ายแจกซอฟท์แวร์หรือเนื้อหาอื่นๆโดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • ท่านจะใช้ซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้นและท่านจะไม่ขายต่อซอฟท์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
 • ท่านจะเก็บรักษารหัสผ่านของบัญชีของท่านหรือรหัสประจำตัวใดๆที่บริษัทจัดให้ท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการนั้นๆเป็นความลับและอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย
 • ท่านจะจัดเตรียมหลักฐานเพื่อพิสูจน์การระบุตัวตนตามที่บริษัทอาจกำหนดหรือร้องขอโดยมีเหตุอันสมควร
 • ท่านตกลงที่จะจัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนดและตกลงรับผิดชอบที่จะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งท่านตกลงว่าบริษัทสามารถใช้ข้อมูลของท่านที่ถูกเก็บรักษาไว้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งนี้ท่านยอมรับว่าหากข้อมูลของท่านเป็นเท็จไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยประการใดบริษัทมีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะเลิกข้อตกลงฉบับนี้และการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตามโดยอาจมีหรือไม่มีหนังสือบอกกล่าว
 • ท่านจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึง(an access point) หรือบัญชีข้อมูลซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น
 • ท่านต้องไม่ใช้วิธีใดๆก็ตามเพื่อฉ้อโกงหลอกลวงบริษัทหรือเพื่อให้ท่านได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆผ่านวิธีการใดๆไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือด้วยประการอื่นใดก็ตามจากการจัดงานการจัดรายการส่งเสริมการขายหรือแคมเปญใดๆที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการสมัครใช้บริการใหม่หรือใช้บริการโดยลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่
 • ท่านตระหนักดีว่าเมื่อตอบรับคำขอของลูกค้าสำหรับบริการขนส่งท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตรามาตรฐานจากการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น
 • ท่านต้องไม่ทำให้ระบบปฏิบัติการของเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการแย่ลงหรือถูกทำลาย
 • ท่านตกลงว่าบริษัทจะให้บริการท่านโดยใช้ความพยายามตามสมควร
 • ท่านตกลงว่าการใช้บริการของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
 • ท่านตกลงว่าท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการในการสืบสวนการกระทำความผิดตามที่บริษัทร้องขอและท่านตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการปฏิบัติตามการสืบสวนภายในคำสั่งของราชการหรือข้อกำหนดของกฎหมายใดๆที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นและ
 • ท่านตกลงรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับท่านลูกค้าบริษัทหรือบุคคลภายนอกใดๆซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

       2.นโยบายการยกเลิกของคนขับ

ลูกค้าหวังพึ่งพาท่านในใช้บริการขนส่งท่านยอมรับว่าการยกเลิกจำนวนมาก/บ่อยครั้งหรือเพิกเฉยไม่ยอมรับการจองจากลูกค้านั้นจะเป็นการทำลายประสบการณ์การเดินทางของลูกค้าและจะสร้างผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

ในขณะที่ท่านสามารถยกเลิกการจองได้การยกเลิกนั้นจะต้องอยู่บนเหตุผลที่รับได้ตามที่ปรากฏบนแอปพลิเคชั่นบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อการใช้งานการยกเลิกบนแอปพลิเคชันโดยมิชอบรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้เหตุผลเท็จในการยกเลิก

การยกเลิกที่ไม่ได้อยู่บนเหตุผลที่รับได้หรือการเพิกเฉยไม่รับการจอง(รวมเรียกว่า“การปฏิเสธ”) จะถูกนับเพื่อกำหนดการจำกัดการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเครือข่ายของท่าน(“การระงับใช้”)

บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆในนโยบายการยกเลิกของคนขับและวิธีการคำนวณการปฏิเสธและการระงับใช้โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบอีก

           3.ค่าธรรมเนียม

ท่านยินดียอมรับการเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเเก่ท่านตามที่บริษัทได้เเจ้งเเก่ท่านก่อนการใช้บริการแอพพลิเคชันโดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเเจ้งค่าธรรมเนียมการให้บริการเเก่สาธารณะเเต่ตามข้อบังคับบริษัทจะเเจ้งท่านผู้ขับให้รับทราบโดยทั่วกันเเละเผยเเพร่ในช่องทางที่บริษัทกำหนดในกรณีที่มีการเปลี่ยนเเปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

            4.ภาษี

ท่านตกลงว่าข้อตกลงฉบับนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรค่าธรรมเนียมค่าปรับและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมดรวมถึงการจัดเก็บภาษีใดๆซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดก็ตามท่านยังตกลงว่าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการทำทุกอย่างที่จำเป็นและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อก่อให้เกิดช่วยเหลือและ/หรือปกป้องบริษัทจากการเรียกร้องหรือพิสูจน์เครดิตภาษีซื้อการหักกลบลบหนี้การให้ส่วนลดหรือการคืนเงินใดๆที่เกี่ยวกับภาษีใดๆที่ได้ชำระไปแล้วหรือที่ต้องชำระโดยเกี่ยวกับบริการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

ท่านในฐานะผู้ให้บริการขนขนส่งอิสระท่านตกลงที่จะรับผิดชอบชดใช้และชำระภาษีใดๆที่เกิดจากเงินที่ชำระให้แก่ท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้